oCity
Online svět pro vás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE PROFIL
 
 
 
 
Registrace uživatele:

Jazyk: 

 

Login: 

Heslo: 

Heslo: 

 

Ztracené heslo (tajná odpověď nebo záchranný e-mail): 

 

 
Všeobecné smluvní podmínky užívání
služeb poskytovaných spoleèností oCity spol. s r.o. na serveru oCity.cz / eu / us
(dále jen „Podmínky“)


Nahráním souboru na server oCity nebo zaregistrováním se a vytvoøením úètu uživatele souhlasí
uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.


1. Obecná ustanovení

1.1.Poskytovatelem služeb na internetovém serveru oCity je spoleènost oCity spol.
s r.o., IÈ: 72156678, se sídlem V.Volfa 23, PSÈ 370 05, Èeské budìjovice, zapsaná v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka, jednající v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti (dále jen „Poskytovatel“).

1.2.„Uživatelem“ je fyzická èi právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele nebo která se
zaregistrovala na serveru oCity.

1.3.Služby nabízené Poskytovatelem spoèívají v ukládání informací poskytnutých Uživatelem ve
smyslu § 5 zákona è. 480/2004 Sb., o nìkterých službách informaèní spoleènosti, a v nìkterých
dalších souvisejících službách.

1.4.Informace poskytnuté Uživatelem a jím k tomu úèelu zaslané na server oCity (dále jen
„Nahrané soubory“) jsou Poskytovatelem uložena v jeho úložném prostoru, který je volnì
pøístupný.

2. Poskytované služby

2.1.Poskytovatel nabízí služby:
a) poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory,
b) pøíp. jiné služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, napø. služba soukromé pošty,
provozování diskusního fóra, služby partnerských programù apod.

2.2.Pro využívání služeb dle odst. 2.1. písm. a) není tøeba registrace Uživatele. Registrace Uživatele
je nutná pro využívání služeb dle èl. 2.1. písm. b).

2.3.Provedením registrace je vyplnìní registraèních údajù, vyslovení souhlasu
s tìmito Podmínkami a odesláním registrace v registraèním oknì serveru oCity.

2.4.Nahrané soubory Poskytovatel mùže smazat, pokud nebyly alespoò po dobu 1 hodiny staženy
žádným Uživatelem.

2.5.Služby uvedené v ustanovení 2.1. tìchto Podmínek jsou poskytovány Uživatelùm bezplatnì.
Uživatelé si ovšem mohou zakoupit kredit, èímž jim vznikne právo na pøednostní užívání služeb
nabízených Poskytovatelem, zejména stahování souborù neomezenou rychlostí, topování inzerátù a podobnì.
Cenu kreditu a další výhody s ním spojené stanovuje Poskytovatel dle své aktuální nabídky.

3. Práva a povinnosti Uživatele
3.1.Služby nabízené Poskytovatelem mùže využívat:
a) Uživatel, který se neregistroval dle èl. 2.3. (dále jen „Neregistrovaný uživatel“)
b) Uživatel, který se zaregistroval dle èl. 2.3. (dále jen „Registrovaný uživatel“)
c) Uživatel, který se zaregistroval dle èl. 2.3. a zároveò si zakoupil kredit dle èl. 2.5. (dále jen
„VIP uživatel“)

3.2.Neregistrovaný uživatel má právo využívat služeb:
a) stahování maximální rychlostí 150 kB/s,
b) nahrávání souborù pouze pøes webové rozhraní.

3.3.Registrovaný uživatel má právo využívat služeb:
a) stahování maximální rychlostí 300 kB/s,
b) pøesouvání souborù do složek,
c) moderování komentáøe u jednotlivých souborù,
d) využívání soukromé interní pošty,
e) nahrávání souborù pøes upload klienta,
f) využívání partnerských programù.

3.4.VIP uživatel má právo využívat služeb:
a) stahování neomezenou rychlostí,
b) pøesouvání souborù do složek,
c) moderování komentáøù u jednotlivých souborù,
d) využívání soukromé interní pošty,
e) nahrávat souborù pøes upload klienta,
f) využívat partnerských programù.

3.5.Uživatelé mohou mazat jimi nahrané soubory. Neregistrovaný uživatel tak mùže uèinit pouze
pomocí odkazu, který je mu dostupný po nahrání souboru. Registrovaný uživatel a VIP uživatel
mohou jimi nahrané soubory smazat pøímo.

3.6.Uživatel je oprávnìn zvolit si název Nahraného souboru. Název Nahraného souboru nesmí
obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují èl. 3.8. tìchto Podmínek. Nebude-li takový
název odpovídat podmínkám uvedeným v pøedchozí vìtì nebo bude-li jinak obsahovì èi graficky
nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na zmìnu jeho znìní.

3.7.Uživatel je povinen uvádìt pøi registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako
Uživatele.

3.8.Obsah souborù ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním
øádem Èeské republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:
a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,
obchodní jméno, chránìné oznaèení pùvodu nebo práva prùmyslová,
b) podnìcují k nenávisti vùèi skupinì osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí
národ, etnické skupiny, rasy a pøesvìdèení,
c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelnì smìøující k potlaèení práv a svobod èlovìka,
d) podnìcují k trestnému èinu, k hromadnému neplnìní dùležité povinnosti uložené zákonem,
nebo schvalují trestný èin,
e) zobrazující týrání zvíøete,
f) umožní osobám mladším osmnácti let pøístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
g) obsahují pornografická díla zobrazující dítì, styk se zvíøetem nebo v nichž se projevuje neúcta
k èlovìku a násilí,
h) obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, zpùsobilý znaènou mìrou ohrozit jeho vážnost, dobré
jméno nebo povìst, poškodit jej/ji v zamìstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo
zpùsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
i) propagují jakýmkoliv zpùsobem podnikatele v konkurenèním vztahu
s Poskytovatelem nebo obsahují materiál zpùsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele,
j) porušují zákonem stanovenou povinnost mlèenlivosti èi porušují nebo ohrožují obchodní
tajemství tøetí osoby.

3.9.Uživatel nesmí pozmìòovat obsah serveru oCity ani do nìj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat,
narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

3.10.Uživatel není oprávnìn zpøístupnit své pøihlašovací údaje, umožòující pøistup na jeho
uživatelský úèet, 3. osobì. V pøípadì, že Uživatel tøetí osobì takový pøístup umožní, nese plnou
odpovìdnost za pøípadný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

3.11.Uživatel nesmí v rámci serveru oCity vkládat nebo zasílat jakýmkoliv zpùsobem nevyžádaná
obchodní sdìlení („spam“).


4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1.Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona è. 480/2004 Sb., o nìkterých
službách informaèní spoleènosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze
tehdy, mohl-li vzhledem k pøedmìtu své èinnosti a okolnostem a povaze pøípadu vìdìt, že obsah
ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvìdìl-li se prokazatelnì o
protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a
neprodlenì neuèinil všechny kroky, které lze po nìm požadovat, k odstranìní nebo zpøístupnìní
takovýchto informací.

4.2.Poskytovatel mùže informovat formou reklamních sdìlení Uživatele o svých službách, popø. o
službách a produktech subjektù, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím
e-mailové adresy Uživatele, pøièemž Uživatel s tímto souhlasí.

4.3.Uveøejòování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na server oCity
jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu èi reklamu tøetích osob.

4.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání souborù nahraných Uživatelem. Zejména tak mùže
uèinit v souladu s èl. 2.4. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelnì o protiprávnosti obsahu
ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou soubory nahrané Uživatelem neprodlenì
smazány vždy.

4.5.Pokud Poskytovatel provozuje službu diskuzního fóra, vyhrazuje si právo na smazání pøíspìvku
Uživatele.

4.6.Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané pøi registraci dle èl. 2.3.,
v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Tím není dotèena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli, který na server
oCity nahraje soubory s protiprávním obsahem, orgánùm èinným v trestním øízení v souladu s §
8 odst. 1 zákona è. 141/1961 Sb., trestní øád.

4.7.Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona è. 480/2004 Sb., o nìkterých službách
informaèní spoleènosti) povinen dohlížet na obsah jím pøenášených nebo ukládaných informací,
ani aktivnì vyhledávat skuteènosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah informace.

4.8.Poskytovatel nenese odpovìdnost za pøípadnou nedostupnost serveru oCity a rychlost pøipojení.
Poskytovatel neprovádí zálohu dat vložených Uživatelem a není odpovìdný za pøípadnou škodu
nebo jakoukoliv jinou újmu, zpùsobenou ztrátou takových dat. Zálohu dat umístìných na serveru
oCity si zajišuje Uživatel svými vlastními prostøedky

5. Závìreèná ustanovení

5.1.Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se øídí právním øádem Èeské
republiky. V pøípadì soudního øešení sporù mezi Poskytovatelem a Uživatelem je pøíslušným
Mìstský soud v Praze.

5.2.Pokud se Uživatel dopustí porušení tìchto Podmínek, je Poskytovatel oprávnìn po pøedchozím
upozornìní jeho Uživatelský úèet zrušit.

5.3.Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou
elektronické pošty (emailu).

5.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo na zmìnu tìchto podmínek užívání, o èemž Uživatele vhodným
zpùsobem upozorní nejpozdìji 30 dní pøed jejich zmìnou. Pokud se Uživatel ve lhùtì 30 dnù od
upozornìní dle pøedchozí vìty nevyjádøí, že se zmìnou nesouhlasí, má se za to, že se zmìnìným
znìním podmínek souhlasí. V pøípadì nesouhlasu Uživatele se zmìnìným znìním podmínek
užívání dojde k ukonèení poskytování služeb a zrušení uživatelského úètu.

5.5.Tyto podmínky užívání nabývají úèinnosti dne 2.11.2009.

Nesouhlasím   
Souhlasím
 


 

Opište kód: 
   secure_images